Japanisch: Monatsnamen

Kanji on-/kun-Lesung Romaji Monat
GETSU, GATSU Monat
ICHIGATSU Januar
NIGATSU Februar
SANGATSU März
SHIGATSU April
GOGATSU Mai
ROKUGATSU Juni
SHICHIGATSU Juli
HACHIGATSU August
KUGATSU September
JUUGATSU Oktober
JUUICHIGATSU November
JUUNIGATSU Dezember


Stand: 18.02.2004 / 
 Zur Spickzettelübersicht      Home